Партньори

akdeniz

dupont

kaneka

omya

ineos

haogenplast

henkel

wpr

kronos

tronox

greiner

Krauss

fux

plasomec

intergroup

tone

sdrujenie

Лого3 финал

«Бултем» ООД приключва успешно изпълнението на проект № BG05M9OP001-1.008-2059 «Добри и безопасни условия на труд в „Бултем” ООД, финансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2014-2020.

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА

Проектът е на обща стойност 175 027.78 лева, размерът на безвъзмездната финансова помощ е 175 027.78 лева, от които 148 773.61 европейско и 26 254.17 национално съфинансиране. 

ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Проектът беше с продължителност 17 месеца и беше изпълнен в периода от 6 юни 2017 година до 6 ноември 2018 година.

ОБЩА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА

Подобряване качеството на работната среда в „Бултем“ ООД, чрез осигуряването на добри и безопасни условия на труд, както и ефективни и гъвкави форми на организация на трудa и управление на човешките ресурси, което от своя страна се очаква да подобри качеството на работните места и да рефлектира положително върху производителността на труда в предприятието.

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

■ Оптимизация на работните процеси, въвеждане на гъвкави форми на заетост и др. практики за по-лесно съвместяване на професионалния и личния живот ■ Обезпечаване на предприятието със софтуер за управление на човешките ресурси ■ Въвеждане на иновативен модел за организацията на труда, насочен към повишаване на производителността и опазване на околната среда ■ Осигуряване на добри и безопасни условия на труд и подобряване професионалния и здравния статус на работниците и служителите, чрез изграждане на гравиметрична автоматична дозираща система за защита от прах, токсични и други вредни вещества в Цех за производство на PVC ■ Осигуряване на социални придобивки за работещите, чрез извършване на ремонт и оборудване на места за хранене и краткотраен отдих и осигуряване на достъп за хора с увреждания до тях

ИЗПЪЛНЕНИ ПРОЕКТНИ ДЕЙНОСТИ

■ Организация и управление ■ Разработване, адаптиране и въвеждане на системи за развитие на човешките ресурси ■ Осигуряване на добри и безопасни условия на труд и подобряване професионалния и здравния статус на служителите ■ Осигуряване на социални придобивки за работещите ■ Информация и публичност

финал