EU2

«Бултем» ООД приключва успешно изпълнението на проект РАЗВИТИЕ НА УПРАВЛЕНСКИЯ КАПАЦИТЕТ НА „БУЛТЕМ” ООД – ХАСКОВО, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз чрез Оперативна програма «Иновации и конкурентоспособност» 2014-2020.

 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА

Проектът е на обща стойност 155 330.02 лева, а размерът на безвъзмездната финансова помощ е 108 731.01 лева, от които 92 421.36 европейско и 16 309.65 национално съфинансиране.

ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Проектът е с продължителност 18 месеца и беше изпълнен в периода от 13 март 2017 година до 13 септември 2018 година.

ОБЩА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА

Развитие на управленския капацитет и растеж на „Бултем” ООД чрез използването на специализирани услуги, водещи до подобряване експортните предимства на предприятието и неговата конкурентоспособност

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

■ Въвеждане и прилагане на ефективни системи за управление и осигуряване на обективни гаранти за качество на продуктите, услугите и процесите, предлагани от предприятието на европейския и световен пазар ■ Реинженеринг на процесите в „Бултем” ООД за постигане на фундаментално преосмисляне и пълно препроектиране на бизнес процесите за достигане на коренни подобрения в основните показатели на предприятието.

ИЗПЪЛНЕНИ ПРОЕКТНИ ДЕЙНОСТИ

1. Дейности за развитие и укрепване на управленския капацитет, чрез въвеждане и сертифициране на Система за управление на околната среда (СУОС), в съответствие с изискванията на EN ISO 14001:2015 (БДС EN ISO 14001:2015)

2. Дейности за развитие и укрепване на управленския капацитет, чрез актуализиране и ре-сертифициране на вече въведена в предприятието Система за управление на качеството (СУК), в съответствие с изискванията на EN ISO 9001:2015 (БДС EN ISO 9001:2015)

3. Дейности за развитие и укрепване на управленския капацитет, чрез инвестиции в ново оборудване, допринасящо за спазване на съответствието с изискванията на въведената ре-сертифицирана Система за управление на качеството (СУК), в съответствие с изискванията на EN ISO 9001:2015 (БДС EN ISO 9001:2015)

4. Дейности за развитие и укрепване на управленския капацитет, чрез ползване на специализирани консултантски услуги за реинженеринг на процесите в предприятието

5. Дейности за визуализация на проекта

EU2_