line_top

line_bottom

 

Добре дошли!

През 2007 г. Бултем ООД  със съдействието на Greiner Extrusion Austria – водещ производител на екструзионна техника в Европа, стартира проект за екструзия на прозоречни системи “Baufen profiles’’Съвместно с австрийски специалисти е извършено проектиране и пускане в експлоатация  на ново модерно оборудвано производствено предприятие.

От създаването си Бултем ООД непрекъснато се развива като инвестира в проучване и разработване на нови продукти и производствени технологии, за да може успешно и своевременно да отговори на променящите се пазарни потребности.
Иновативни и ефективни, създадени в идеалните производствени условия, с гарантирано качество и произход на суровините, и напълно покриващи изискванията на световните системи за качество. Профилите BAUFEN са създадени за да  удовлетворят всички изисквания на потребителите на прозорци и врати.

21.09.2022 I Информация за сключен Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-6.002-0731-C01 за изпълнение на проект с наименование “Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност”, финансиран от Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по линия на REACT-EU. Повече информация

line_top

12.02.2021 I Информация за сключен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.077-0878  “Подкрепа на средни предприятия за предотвратяване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”, финансиран от Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност”, съфинансиран от Европейски съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Повече информация

line_top

10.02.2021 I Документация за избор на изпълнител с публична покана с предмет: “Избор на изпълнител за доставка на ДМА: Линия за екструдиране на PVC профили с напълно затворен цикъл на производство – от суровина до краен продукт със 100% оползотворяване на отпадъка – 1 брой” в рамките на Проект № BG16RFOP002-2.040-1281 “Подобряване на производствения капацитет в “БУЛТЕМ” ООД”, финансиран от ОПИК, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Повече информация

line_top

09.02.2021 I Решение за прекратяване на процедурата за избор на изпълнител с предмет ”Избор на изпълнител за доставка на ДМА: Линия за екструдиране на PVC профили с напълно затворен цикъл на производство – от суровина до краен продукт със 100% оползотворяване на отпадъка – 1 брой” Повече информация

line_top

01.02.2021 I Документация за избор на изпълнител с публична покана с предмет: “Избор на изпълнител за доставка на ДМА: Линия за екструдиране на PVC профили с напълно затворен цикъл на производство – от суровина до краен продукт със 100% оползотворяване на отпадъка – 1 брой” в рамките на Проект № BG16RFOP002-2.040-1281 “Подобряване на производствения капацитет в “БУЛТЕМ” ООД”, финансиран от ОПИК, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Повече информация

line_top

07.12.2020 I Информация за сключен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.040-1281-C01  за изпълнение на проект с наименование „Подобряване на производствения капацитет в „БУЛТЕМ” ООД”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Повече информация

line_top