line_top

line_bottom

 

Добре дошли!

През 2007 г. Бултем ООД  със съдействието на Greiner Extrusion Austria – водещ производител на екструзионна техника в Европа, стартира проект за екструзия на прозоречни системи “Baufen profiles’’Съвместно с австрийски специалисти е извършено проектиране и пускане в експлоатация  на ново модерно оборудвано производствено предприятие.

От създаването си Бултем ООД непрекъснато се развива като инвестира в проучване и разработване на нови продукти и производствени технологии, за да може успешно и своевременно да отговори на променящите се пазарни потребности.
Иновативни и ефективни, създадени в идеалните производствени условия, с гарантирано качество и произход на суровините, и напълно покриващи изискванията на световните системи за качество. Профилите BAUFEN са създадени за да  удовлетворят всички изисквания на потребителите на прозорци и врати.

07.12.2020 I Информация за сключен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.040-1281-C01  за изпълнение на проект с наименование „Подобряване на производствения капацитет в „БУЛТЕМ” ООД”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Повече информация